Základná škola Vtáčkovce

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 2010


Napísal Administrator    

Utorok, 29 Jún 2010

Informácia o konaní Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska 2010    

Usporiadateľská škola: Základná škola Vtáčkovce č.1, roč. 0. – 4.

Meno predsedu organizačného výboru a kontaktná adresa: Mgr. Alena Obžutová, učiteľka ZŠ Vtáčkovce

Názov podujatia : Olympijské nádeje

Počet účastníkov: 89 žiakov, 6 učiteľov

Hostia: starosta obce Ing. Milan Zimerman, rodičia žiakov  

Stručný popis podujatia:    

Riaditeľka školy, Mgr. Božena Škovránová, poverila zorganizovaním a celou realizáciou OFDM p.učiteľku Mgr. Alenu Obžutovú. Tohto podujatia sme sa zúčastnili už po druhýkrát. Organizátorka po preštudovaní príručky oboznámila žiakov všetkých tried a TU s plánovanými činnosťami a ich realizáciou. Žiaci sa pripravovali na festival jeden týždeň. Festival sme poňali ako blokové vyučovanie, žiaci pracovali na hodinách Prírodovedy, Vlastivedy, TV, Výtvarnej a Hudobnej výchovy, aj celá záujmová činnosť bola venovaná OFDM. S významom OH a FAIR PLAY sa oboznamovali na hodinách slohu i čítania. Dňa 25.6.2010 sa OFDM zrealizoval. O 8,00 hod. začal otvárací ceremoniál : nástup žiakov na školskom dvore podľa tried. 

Keďže máme 5 ročníkov (0.A – 0.B, 1.-4.roč), každý z nich mal jednu farbu olympijských kruhov.

0.té ročníky – zelenú,

1.ročník – žltú,

2.ročník – červenú,

3. ročník – čiernu

4. ročník - modrú.    

P. učiteľka privítala všetkých účastníkov a vyzvala družstvá, aby sa predstavili. Každá trieda /družstvo/ mala tabuľku s označením svojej triedy, ktoré niesol veliteľ družstva. Za znenia pochodových piesní sa jednotlivé družstvá pochodovaním predstavili a opäť zaradili. P. uč. vyzvala vlajkonosiča, aby priniesol olympijskú vlajku / znela znelka /. Potom žiačka 4.ročníka prečítala sľub za účastníkov festivalu. Po krátkom príhovore p. starostu, p. učiteľka oboznámila žiakov s priebehom hier, zdôraznila myšlienku FAIR PLAY a vyhlásila olympijský festival za otvorený. Nasledoval krátky program: žiačka 2.roč. zaspievala pieseň, vystúpili mažoretky a žiaci sa rozišli na jednotlivé stanovištia. Súťažilo sa v 8.disciplínach a v dvoch kategóriách /primeraných podmienkam školy a schopnostiam detí/:

1. Hod loptičkou cez kruh

2. Hod olymp.kruhmi na určený bod

3. Skok do diaľky z miesta

4. Strely na prázdnu futbalovú bránu

5. Skákanie vo vreci

6. Točenie gymnastickými kruhmi

7. Beh cez prekážky

8. Skladanie slov z hlások /Olympijský festival 2.-4.roč., skladanie loga -0.-1.roč./      

Po ukončení súťaží nasledovalo pohostenie pre žiakov, počas ktorého sa zratúvali získané body súťažiacich /každý žiak mal na krku vlastný bodovací preukaz vo farbe svojho družstva/. Po prestávke bol opäť nástup, zhodnotenie výkonov a odovzdávanie medailí a cien. Udelili sme 2 zlaté medaily, 6 strieborných a 10 bronzových. Festival bol skončený organizátorkou podľa pokynov. Už teraz sa všetci tešíme na 3.ročník OFDM. Poznámky: Snažili sme sa zapojiť do činností všetkých žiakov školy. Zároveň sme sa usilovali odmeniť aj žiakov s nižším bodovým ziskom, aby sme ich motivovali k športovým aktivitám aj v budúcnosti. Prínosom a radosťou pre nás, pedagógov, bol obrovský záujem žiakov o túto akciu.  

Vo Vtáčkovciach 25.6.2010 Mgr. Alena Obžutová

      

       

                           NÁVRAT NA STRÁNKU AKCIE ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010