Základná škola Vtáčkovce

Digi škola


ZŠ Vtáčkovce je zapojená do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.

Rodina a škola


  Ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú najlepšie, najpodstatnejšie, najzaujímavejšie, najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov. 

flash player

STRANKA PODPORUJE -

  Adobe Flash Player

stiahnuť ho môžete tu-

            

Počítadlo

            

Naša škola - história a súčasnosť


 ARCHÍVNE FOTOGRAFIE 

Obec Vtáčkovce leží v Toryskej pahorkatine, 25 kilometrov od Košíc. Prvýkrát bola  písomne doložená v roku 1427. Patrila k lipoveckému panstvu. V minulosti bolo hlavným živobytím poľnohospodárstvo, tkáčstvo a lesníctvo. Dodnes tvorí poľnohospodárska pôda vyše 60 percent z katastra obce. Žije tu viac než 800 obyvateľov.

Od roku 1926 píše svoje dejiny obecné školstvo.  Škola bola založená a slávnostne otvorená 14.novembra 1926. Navštevovali ju žiaci z Vtáčkoviec /vtedy z Ptáčkoviec/, Bunetíc, Varhaňoviec a z Ortášov. V škole sa sústreďoval kultúrny a spoločenský život. Prvým učiteľom bol Žigmund Szereday z Opinej.

V druhej polovici 20.storočia postavili dnešné budovy základnej a špeciálnej základnej školy.

Budova dnešnej základnej školy bola pôvodne postavená ako materská škola.

SÚČASNOSŤ

Základná škola vo Vtáčkovciach je školou s 1. až 4. ročníkom.
Žiaci našej školy , po ukončení primárneho vzdelávania v 4. ročníku, pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v ZŠ Kecerovce.

Naša škola nemá právnu subjektivitu.

Škola sa snaží svojíim vyučovacím procesom a mimoškolskou činnosťou prispôsobiť podmienkam a potrebám súčasnej doby. Zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád, prehliadok a vystúpení. V rámci možnosti priebežne modernizujeme výchovno-vzdelávací proces novými učebnými pomôckami, novým vybavením tried a úpravou areálu školy. Snažíme sa, aby sa pobyt žiakov v našej škole stal zaujímavejším a príťažlivejším.

Cieľom školy je skvalitňovať prípravu žiakov v oblasti cudzích jazykov či informačných technológií tak, aby  postupne získavali zručnosti, ktoré v budúcnosti uplatnia na trhu práce.

Hlavným poslaním a cieľom školy je získavať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností,  ústnych  a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom i v cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, rozvíjať sociálne, kultúrne a občianske kompetencie.


Žiakov motivujeme k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. Progresívnymi i netradičnými formami a metódami výchovno-vzdelávacej činnosti formujeme ich záujmy a postoje. Dôraz kladieme na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj na príťažlivosť pracovného prostredia. Našou prioritou bude aj naďalej  vylepšovať materiálno-technické zabezpečenie učební, priestorov  i okolia školy.

Výsledky svojej práce a aktivít sa snažíme prezentovať aj na verejnosti.

FOTO SÚČASNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY VTÁĆKOVCE

      

      

     

POLOHA NAŠEJ ŠKOLY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA VTÁČKOVCE